Algemene voorwaarden – Opdrachtgever

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN DE KEIZERIN

Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op alle diensten welke De Keizerin aanbiedt waaronder: het ter beschikking stellen van Personeel, hetgeen gebeurt op basis van uitzenden/detacheren of op basis van werving en selectie voor werkzaamheden in functies – doch niet beperkt tot – : Executive Assistant, Management Assistant, Personal Assistant, Directiesecretaresse, Sales Medewerker, Sales Manager, Accountmanager, Managing Consultant, Teamleiders, Planners, Operations Managers en overige logistieke functies.

 • De Keizerin (Vuntuslaan 5, 1231 NP te Loosdrecht), ingeschreven onder nummer 32115788 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
 • Bezoekadres De Keizerin: Oud Loosdrechtsedijk 113, 1231 LS Loosdrecht

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden gelden de volgende definities:
1.1. De Keizerin: de hiervoor vermelde natuurlijk persoon /rechtspersoon, welke Personeel (freelance) ter beschikking stelt aan Opdrachtgever voor het ten behoeve van hem verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door tussenkomst van De Keizerin voorziet van Personeel.
1.3. Personeel: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door tussenkomst van De Keizerin werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.
1.4. Opdracht: een verzoek, aanvraag, opdracht of andere communicatie met als doel het komen tot een Overeenkomst tussen De Keizerin en Opdrachtgever op grond waarvan Personeel ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht of, in geval van uitzenden en detacheren, door tussenkomst van De Keizerin en, in geval van werving & selectie, door een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen Personeel en Opdrachtgever.
1.5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen De Keizerin en Opdrachtgever op basis waarvan Personeel ten behoeve van Opdrachtgever door tussenkomst van De Keizerin werkzaamheden zal verrichten.
1.6. Tarief: de vergoeding die Opdrachtgever aan De Keizerin verschuldigd is ter zake van het door De Keizerin aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel. Deze vergoeding is exclusief (eventuele) BTW, reis- en verblijfskosten, huisvesting en voedsel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.7. Fee: de bemiddelingsvergoeding die Opdrachtgever aan De Keizerin verschuldigd is voor de werving & selectie Opdracht.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van De Keizerin aan Opdrachtgever, alsmede iedere Overeenkomst tussen De Keizerin en Opdrachtgever, waarop De Keizerin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, waaronder wordt begrepen de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De Keizerin en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
2.2. Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met De Keizerin gesloten Overeenkomst in te stemmen.
2.3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2.4. De Keizerin is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 3 | Opdrachten

3.1. Een Opdracht is pas bindend na schriftelijke bevestiging door De Keizerin.
3.2. De Keizerin behoudt zich het recht voor om niet tot acceptatie van Opdrachten over te gaan.

Artikel 4 | Betaling

4.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden elke door De Keizerin ingezonden factuur voor ter beschikking gesteld Personeel te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2. Uitsluitend betaling aan De Keizerin werkt bevrijdend, met dien verstande dat het Opdrachtgever is toegestaan de in de branche gebruikelijke voorschotten aan het Personeel te betalen. Deze voorschotten zullen, nadat zij door De Keizerin zijn geaccordeerd, in mindering worden gebracht op de door Opdrachtgever aan De Keizerin verschuldigde betaling.
4.3. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de onder lid 4.1 genoemde termijn, heeft De Keizerin het recht om Personeel niet ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever dan wel de terbeschikkingstelling te beëindigen.
4.4. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de onder lid 4.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist en is er terstond rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volledige maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering en inning van de door De Keizerin niet tijdig ontvangen bedragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het niet tijdig ontvangen factuurbedrag of het niet tijdig ontvangen gedeelte daarvan, tenzij in een gerechtelijke of arbitrale procedure een hoger bedrag wordt toegewezen, met een minimum bedrag van € 500,00.
4.5. De Keizerin houdt zich te allen tijde het recht voor, de betaling van de openstaande facturen of een gedeelte daarvan zekerheden te verlangen van Opdrachtgever.
4.6. Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur
schriftelijk door Opdrachtgever aan De Keizerin kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4.7. Op verzoek garandeert de moedermaatschappij van Opdrachtgever dat alle betalingsverplichtingen jegens De Keizerin zullen worden gehonoreerd en dat zij als zodanig financieel en/of juridisch aansprakelijk zal zijn. Indien De Keizerin onder omstandigheden zulks nodig acht, wordt daartoe een verklaring door de moedermaatschappij overlegd.

Artikel 5 | Ontbinding

5.1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
5.2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen;
f. de vordering een geldvordering met een reeds verlopen termijn betreft, zoals bedoeld in lid 4.4.
5.3. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens De Keizerin nog niet is uitgevoerd.
5.4. Bedragen die De Keizerin vóór de datum van ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan De Keizerin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5.5. Indien Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is De Keizerin gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is De Keizerin eveneens gerechtigd in de onder lid 5.2 bedoelde omstandigheden.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

6.1. De Keizerin draagt generlei aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Personeel aan Opdrachtgever of aan derden, ook indien zulke schade opzettelijk of bewust roekeloos is veroorzaakt.
6.2. Opdrachtgever vrijwaart De Keizerin voor elke aansprakelijkheid van Opdrachtgever of van derden voor schade en/of verlies welke door Personeel zou zijn veroorzaakt tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. Opdrachtgever wordt geadviseerd zijn WA-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden.
6.3. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
6.4. Evenmin is De Keizerin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Personeel zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor haar zijn ontstaan jegens Opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van Opdrachtgever of jegens welke andere derde dan ook.
6.5. De Keizerin is niet aansprakelijk voor boetes of claims die Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen uit Artikel 8 van deze voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 7 | Overmacht

7.1. In geval van overmacht van De Keizerin zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Keizerin onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo’s, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbevingen en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekten van epidemiologische aard.
7.2. Zodra zich bij De Keizerin een overmachttoestand voordoet als bedoeld in lid 7.1 dan zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.
7.3. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van De Keizerin worden opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft of die reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
7.4. Als de overmachttoestand drie maanden duurt, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal gaan duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan De Keizerin verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, te voldoen.
7.5. De Keizerin is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 7.4.

Artikel 8 | Geheimhouding, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1. De Keizerin verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ontvangen bedrijfsgegevens van Opdrachtgever, waarvan zij vermoedt of behoort te vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
8.2. Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van Personeel diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument.
8.3. Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van De Keizerin gegevens met betrekking tot Personeel, die niet bij hem in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven.

Artikel 9 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle Overeenkomsten waarvan deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. Alle geschillen inzake of verband houdende met voornoemde Overeenkomsten worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Midden – Nederland, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
9.3. In geval dwingende verwijzingsregels het gebruik van Nederlands recht en/of de Nederlandse rechter beletten, dan zal het recht en/of de bevoegde rechter waar de betreffende De Keizerin vennootschap is gevestigd van toepassing zijn.

Artikel 10 | Wijzigingen Algemene en Bijzondere Voorwaarden

10.1. De Keizerin behoudt zich het recht voor deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
10.2. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra De Keizerin Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 | Selectie

  • De Keizerin heeft volledige vrijheid in de keuze van de persoon of de personen die ter beschikking worden
  • Opdrachtgever zal bij het verstrekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelijk aangeven welke werkzaamheden

     het Personeel dient te verrichten, alsmede, voor zover mogelijk en zo nodig in overleg met De Keizerin, de kwalificaties aangeven welke voor die werkzaamheden zijn vereist.

  • De Keizerin zal het ter beschikking te stellen Personeel selecteren aan de hand van de hiervoor onder lid 2 verstrekte gegevens, alsmede de aan haar bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare krachten.
  • In geval reeds ter beschikking gesteld Personeel niet blijkt te voldoen aan de vereisten van Opdrachtgever dan wel arbeidsongeschikt wordt, zal Opdrachtgever De Keizerin hiervan terstond op de hoogte De Keizerin zal dan alles doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om voor geschikte vervanging zorg te dragen, één en ander in overleg met Opdrachtgever.
  • De Keizerin is niet aansprakelijk voor Personeel dat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, behoudens het geval dat Opdrachtgever aantoont dat met betrekking tot de selectie sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Keizerin.

Artikel 12 | Dienstverband Personeel, leiding en toezicht, duur terbeschikkingstelling, veiligheid en evacuatie

12.1. Personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever heeft een arbeidsovereenkomst met De Keizerin; gedurende de periode dat Personeel ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever is laatstgenoemde echter gehouden tot het geven van leiding en het houden van toezicht.
12.2. In de Overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van Personeel vermeld, dan wel, voor zover de exacte duur nog niet duidelijk is, wordt daarvan een zo nauwkeurig mogelijke schatting verstrekt. Voor zover mogelijk en wenselijk, worden daarin de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van Personeel vastgelegd.
12.3. Als het uitzendbeding van toepassing is op de overeenkomst tussen De Keizerin en Personeel, dan hoeven De Keizerin of Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de overeenkomst tussen De Keizerin en Personeel, dan is er sprake van een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dat geval eindigt de Overeenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.5. Als Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van Personeel dat op basis van een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal Opdrachtgever aan De Keizerin een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende Tarief voor het betrokken Personeel, vermenigvuldigd met het aantal van de in de Overeenkomst overeengekomen uren, betreffende de periode vanaf het moment van de tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de Overeenkomst, zoals in eerste instantie is overeengekomen.
12.6. Als Opdrachtgever de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl partijen niets zijn overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en Personeel op basis van de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 7 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.7. Indien bij Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel wisselt van functie of arbeidsplaats, wordt de terbeschikkingstelling voortgezet en begint derhalve geen nieuwe termijn van terbeschikkingstelling te lopen.
12.8. In geval Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld ter vervanging van door De Keizerin aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel dan worden beide terbeschikkingstellingen geacht één doorlopende terbeschikkingstelling te zijn.

Artikel 13 | Veiligheid, evacuatie en nadere bepalingen

13.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid en de (financiële) gevolgen van ontvoering, gijzeling, bedreiging, onrechtmatige detentie en afpersing van Personeel dat ter beschikking wordt gesteld.
13.2. Bij een arbeidsongeval of plotse ziektetoestand van Personeel dient Opdrachtgever al het mogelijke te ondernemen om het getroffen Personeel zo snel mogelijk te evacueren/vervoeren en de nodige medische zorg te laten verstrekken. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan Personeel in gebieden te werk te stellen waar risico’s heersen ten aanzien van gezondheid of veiligheid.
13.4. Het is Opdrachtgever verboden aan hem ter beschikking gesteld Personeel zelf ter beschikking te stellen aan derden.
13.5. Indien gebied(en), land(en) en plaats(en) waar Personeel werkzaam zal zijn, wordt/worden gewijzigd ten opzichte van datgene wat bij het aangaan van de Overeenkomst is afgesproken, dient Opdrachtgever De Keizerin daarvan terstond in kennis te stellen. De Keizerin heeft het recht de Overeenkomst in dat geval met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel nadere voorwaarden te stellen voor verdere voortzetting.
13.6. Het is zowel De Keizerin als Opdrachtgever verboden om in geval van werkstaking bij de onderneming van Opdrachtgever Personeel ter beschikking te stellen respectievelijk in te zetten voor werkzaamheden, welke normaliter door de deelnemers aan de werkstaking worden verricht.

Artikel 14 | Rechtstreekse arbeidsverhouding

14.1. Opdrachtgever brengt De Keizerin schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met Personeel een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever vraagt daarbij aan De Keizerin tegen welk tijdstip Personeel het contract met De Keizerin rechtsgeldig kan doen beëindigen.
14.2. Opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat Personeel het contract met De Keizerin rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat Opdrachtgever met het Personeel een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in dit Artikel. Opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met Personeel aangaan, indien en voor zolang Personeel het contract niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
14.3. Indien Opdrachtgever, overeenkomstig het hiervoor in lid 14.1 en 14.2 bepaalde, tijdens een Overeenkomst een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met het ingevolge deze Overeenkomst ter beschikking gestelde Personeel en ook daadwerkelijk aangaat, is Opdrachtgever aan De Keizerin een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende Tarief voor het betrokken Personeel en wel over de volgende periode:
a. bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd, over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waarop de Overeenkomst had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 2.000 gewerkte uren. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de Overeenkomst door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd. Een objectief bepaalbare gebeurtenis is een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen;
b. bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waarop de Overeenkomst had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 2.000 gewerkte uren.
Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende: onder de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt mede begrepen de Overeenkomst voor bepaalbare tijd, dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet of die een vastgestelde tijd niet overschrijdt. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de Overeenkomst eindigt. Indien bij een Overeenkomst voor bepaalbare tijd De Keizerin alleen door Opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, wordt de resterende looptijd van die Overeenkomst bepaald op één jaar. Indien evenwel aannemelijk is dat de restende looptijd langer dan een jaar zou duren, wordt die langere looptijd als uitgangspunt genomen.
14.4. Indien Opdrachtgever met het Personeel een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van laatstgenoemde en die terbeschikkingstelling niet meer dan 2.000 gewerkte uren heeft geduurd, is Opdrachtgever aan De Keizerin de volgende vergoeding verschuldigd:
a. een vergoeding ter hoogte van 40% van het Tarief dat voor het betrokken Personeel gold tijdens de Overeenkomst, genomen over een periode van 2.000 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing is gegeven of had moeten worden gegeven aan het bepaalde in lid 3, tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan zes maanden.
14.5. Het onderhavige Tarief wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Overeenkomst en deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Overeenkomst niet geëindigd.
14.6. Indien door tussenkomst van De Keizerin het Personeel aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke Opdrachtgever vervolgens met dit Personeel een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de daadwerkelijke Overeenkomst tot stand komt, is die mogelijke Opdrachtgever aan De Keizerin de volgende vergoeding verschuldigd:
a. een vergoeding ter hoogte van 40% van het Tarief, dat voor het betrokken Personeel gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de Overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, over 2.000 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
14.7. Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit Artikel tevens verstaan de situatie dat het ter beschikking gestelde Personeel door tussenkomst van één of meerdere derden bij Opdrachtgever wordt tewerkgesteld.

Artikel 15 | Loon en arbeidsvoorwaarden Personeel

15.1. De Keizerin betaalt aan door haar aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Personeel rechtstreeks de tussen het Personeel en De Keizerin overeengekomen loon en vergoedingen. De Keizerin kent aan ter beschikking gesteld Personeel ten hoogste hetzelfde loon en overeenkomstige arbeidsvoorwaarden toe als die welke worden toegekend aan werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van Opdrachtgever te wiens behoeve de terbeschikkingstelling plaatsvindt.
15.2. Indien evenwel bij Opdrachtgever ten behoeve van wie de terbeschikkingstelling plaatsvindt, een collectieve regeling van toepassing is, welke ten aanzien van het gebruik maken van ter beschikking gesteld Personeel regels bevat, zal De Keizerin deze regels voor zover mogelijk toepassen. Indien bij Opdrachtgever een dergelijke collectieve regeling van toepassing is, is Opdrachtgever verplicht De Keizerin voor het tot stand komen van de Overeenkomst onverwijld en volledig in te lichten over de inhoud van die
collectieve regeling.

Artikel 16 | Premies, sociale verzekeringen en belasting

De Keizerin garandeert dat ter beschikking gesteld of te stellen Personeel, waarvan de Overeenkomst met De Keizerin beheerst wordt door Nederlands recht, door De Keizerin wordt verzekerd volgens de in Nederland geldende wettelijke bepalingen en voorschriften ter zake van sociale verzekeringen, terwijl voor het betreffende Personeel tevens alle van toepassing zijnde premies en belastingen zullen worden afgedragen door het Personeel als het betreft freelance Personeel.

Artikel 17 | Certificaten en Keuringsbewijzen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt De Keizerin er zorg voor dat Personeel voorzien is van de voor de te verrichten werkzaamheden noodzakelijke certificaten en/of geldende keuringsbewijzen.

Artikel 18 | Tarief

18.1. Voor het ter beschikking te stellen Personeel zal Opdrachtgever aan De Keizerin een Tarief verschuldigd zijn waarvan de hoogte nader zal worden overeengekomen voor een bepaalde tijd. Inzake dit Tarief gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de hiernavolgende bepalingen.
18.2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Keizerin niet bevoegd tot het inzetten van ter beschikking gesteld Personeel in een andere functie dan bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen.
18.3. In geval Personeel door Opdrachtgever wordt ingezet in een lagere functie dan bij het aangaan van de Overeenkomst tussen De Keizerin en Opdrachtgever is overeengekomen dan zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief gehandhaafd blijven dat aanvankelijk is overeengekomen.
18.4. In geval Personeel door Opdrachtgever wordt ingezet in een hogere functie dan bij het aangaan van de Overeenkomst tussen De Keizerin en Opdrachtgever is overeengekomen, zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief dat aanvankelijk is overeengekomen evenredig worden verhoogd met het bedrag van de extra vergoeding en lasten welke De Keizerin aan het betreffende Personeel verschuldigd zal zijn tengevolge van de wijziging in functie.
18.5. In geval door De Keizerin kosten worden gemaakt, welke niet gedekt zijn in het overeengekomen Tarief en waarin bij het aangaan van de Overeenkomst niet was voorzien, zoals kosten die worden opgelegd door buitenlandse regelgeving, molestregelingen, extra verzekeringen e.d., zijn deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
18.6. Indien Personeel door een feestdag in land van tewerkstelling niet kan werken, zal deze feestdag beschouwd worden als ware een normale dag en wordt het geldende Tarief in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Indien tijdens de duur van de terbeschikkingstelling de door De Keizerin aan Personeel verschuldigde vergoeding hoger mocht worden ten gevolge van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift, dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge de sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, zal het Tarief en de toeslag met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan worden vermeerderd en dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
18.7. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 19 | Selectie

19.1. De Keizerin heeft volledige vrijheid in de keus van de persoon of personen die worden voorgesteld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van Personeel.
19.2. Opdrachtgever zal bij het verstrekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelijk aangeven welke werkzaamheden het ter beschikking te stellen Personeel dient te verrichten, alsmede, voor zover mogelijk en zo nodig in overleg met De Keizerin, de kwalificaties aangeven welke voor die werkzaamheden vereist zijn.
19.3. Aan de hand van de hiervoor onder lid 19.2 genoemde gegevens en de aan De Keizerin bekende hoedanigheden en kundigheden van beschikbare krachten, zal De Keizerin het ter beschikking te stellen Personeel selecteren.
19.4. De Keizerin is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van Personeel dat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat met betrekking tot de selectie sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Keizerin. Eventuele aansprakelijkheid van De Keizerin is in dat geval beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever en wordt beperkt tot de maximaal in verband met de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen Fee.
19.5. Indien Personeel vrijwillig referenties aan De Keizerin opgeeft, dan is De Keizerin niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te verschaffen omtrent Personeel. De eventueel van de referenties en/of Personeel verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van het Personeel zal door De Keizerin niet op juistheid worden gecontroleerd, zodat De Keizerin geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de verkregen informatie. De Keizerin is evenmin verplicht om die informatie aan Opdrachtgever door te geven. De Keizerin is te allen tijde volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.
19.6. Voor zover Personeel zelf informatie aan De Keizerin verschaft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische
gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever(s), naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunningen, opleidingen en diploma´s, is De Keizerin niet verplicht om deze informatie op juistheid te controleren, zodat De Keizerin ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Tevens is De Keizerin ten aanzien van deze informatie te allen tijde volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 20 | Intrekking en/of Wijziging opdracht

20.1. Indien Opdrachtgever de werving en selectie Overeenkomst intrekt of beëindigt voordat de tussen De Keizerin en Opdrachtgever afgesproken maximale duur van de Overeenkomst is verstreken, is De Keizerin gerechtigd om Opdrachtgever een bedrag van €1.500,- in rekening te brengen.
20.2. Het hiervoor in lid 20.1 bepaalde is eveneens van toepassing indien Opdrachtgever elementen uit de werving en selectie Overeenkomst zodanig wijzigt voordat de tussen De Keizerin en Opdrachtgever afgesproken maximale duur van de Overeenkomst is verstreken dat er naar het oordeel van De Keizerin sprake is van een nieuwe Overeenkomst.

Artikel 21 | Fee

21.1. Inzake de Fee gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de hiernavolgende bepalingen.
21.2. Voor de werving en selectie Opdracht is Opdrachtgever aan De Keizerin de hiernavolgende Fee verschuldigd:
a. bij reguliere werving en selectie, een Fee ter grootte van het in de Overeenkomst vermelde nominale bedrag, te weten een percentage van het totale bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventuele 13/14e maand).
b. bij “Customers Choice” werving en selectie, een Fee ter grootte van het in de Overeenkomst vermelde gefixeerde bedrag.
21.3. De Fee is verschuldigd op het moment dat Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met het Personeel. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van De Keizerin een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Personeel binnen twee werkdagen na ondertekening ter beschikking.
21.4. De Fee is ter dekking van de in de Overeenkomst genoemde activiteiten en instrumenten van De Keizerin. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met Opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
21.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 22 | Garantieregeling

22.1. Indien Personeel binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal De Keizerin eenmalig de werving en selectie Overeenkomst opnieuw en kosteloos uitvoeren betreffende hetzelfde functieprofiel. Onverminderd het voorgaande zullen de kosten voor het inzetten van de in onderling overleg noodzakelijk geachte wervingsmiddelen opnieuw door Opdrachtgever dienen te worden voldaan.
22.2. Indien Opdrachtgever van het in lid 22.1 bepaalde gebruik wenst te maken, dient hij De Keizerin hiervan binnen veertien
(14) dagen na beëindiging van het dienstverband met het betreffende Personeel schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op de garantieregeling uit lid 22.1 niet langer een beroep kan doen.
22.3. De garantieregeling uit lid 22.1 is niet van toepassing indien Personeel niet meer in dienst is bij Opdrachtgever door oorzaken die zich bevinden in de risicosfeer van Opdrachtgever, zoals onder meer reorganisatie, fusie en overname, surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, alsmede verandering van functie-inhoud.
22.4. Onverminderd het voorgaande is de garantieregeling uit lid 22.1 uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Keizerin heeft voldaan.

Artikel 23 | Concurrentie en schadeloosstelling

23.1. Het is Opdrachtgever zonder toestemming van De Keizerin niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een Opdracht met Personeel, welke door De Keizerin is voorgesteld en in eerste instantie door Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming aan te gaan, dan wel direct of indirect te werk te stellen.
23.2. Indien Opdrachtgever het in lid 23.1 bepaalde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan De Keizerin verschuldigd ter grootte van de in Artikel 21 bedoelde Fee.